Algemene voorwaarden Gympoint

 

Algemene Voorwaarden Gympoint 2017-2018

Artikel 1. Inschrijving en opzegging

1. Inschrijving geschiedt voor de duur van minimaal twee maanden tenzij er sprake is van een op zich zelf staande korte cursus of gebruik van de 10-rittenkaart. Door inschrijving wordt u verplicht het lesgeld te voldoen.

2. Het clubjaar loopt parallel met het schooljaar van de regio Zuid, dat start in augustus van enig jaar en eindigt in juni of juli daaropvolgend. De exacte looptijd wordt jaarlijks tijdig door Gympoint op de website gepubliceerd.

3. Een leerling blijft lid tot wederopzegging. Opzeggen dient voor de eerste van de maand en gaat in op de daaropvolgende maand. In alle gevallen dient er schriftelijk, per e-mail of door de link “opzeggen” op de site, te worden opgezegd.

4. Wanneer een leerling na aanvang van het clubjaar instroomt, wordt het lesgeld bepaald in verhouding tot het aantal resterende lessen tot aan het einde van het desbetreffende clubjaar.

5. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of om andere redenen die buiten de leerling liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Slaagt Gympoint er niet in vervangende lessen aan te bieden dan kunt u schriftelijk restitutie van het lesgeld aanvragen voor de niet genoten lesuren.

6. Adreswijzigingen, e-mailwijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande schriftelijk te worden doorgegeven aan Gympoint.

7. 10-rittenkaarten hebben een geldigheidsduur tot en met het volgende kwartaal na aankoop. De 10 bewegingslessen dienen voor het verstrijken van het volgend kwartaal worden gevolgd.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling van het lesgeld geschiedt door overmaking van het verschuldigde lesgeld op het bankrekeningnummer NL 28 RABO 03 04 7881 98 van Stichting Gympoint uiterlijk binnen twee weken na de op de factuur vermelde datum.

2. Het lesgeld kan tevens worden betaald middels een automatische incasso, waarvoor u bij digitale inschrijving machtiging aan Gympoint kunt verlenen. Deze machtiging vervalt automatisch wanneer de overeenkomst met Gympoint rechtsgeldig is opgezegd.

3. Betalingen via een automatische incasso kunnen per jaar, per halfjaar of tweemaandelijks worden geïnd. Uw voorkeur kunt u aangeven bij uw digitale aanmelding.

4. Bij instroming van een leerling in de loop van het clubjaar, wordt het lesgeld berekend naar verhouding van het aantal resterende lessen tot het einde van het cursusjaar. Bij plaatsing van een leerling na maart van enig clubjaar wordt het lesgeld tot het einde van dat clubjaar in één termijn in rekening gebracht.

5. Indien u, na daartoe te zijn aangemaand, het verschuldigde lesgeld niet voldoet, zal Gympoint de vordering neerleggen bij een incassobureau. Alle kosten die Gympoint in dat verband moet maken, zoals administratie- en incassokosten en overige buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor uw rekening komen.

6. Gympoint heeft het recht om bij het uitblijven van betaling na aanmaning, de betreffende leerling uit te sluiten van de lessen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Gympoint die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Gympoint als lesgever dient te worden betracht, is Gympoint niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodatie waar Gympoint haar werkzaamheden uitoefent of evenementen organiseert.

Evenmin is Gympoint aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les of cursus.

2. Gympoint is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Gympoint en of haar docenten.

3. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Gympoint in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Gympoint, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Gympoint niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.

4. Iedere aansprakelijkheid van Gympoint dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gympoint wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.

b. Gympoint is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 4. Risicoacceptatie

1. De leerling/cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling/cursist.

2. De leerling of cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 5. Verzekeringen

1. Iedere leerling/cursist dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke
aansprakelijkheid. Gympoint adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.

2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.

3. Ongeacht het feit dat Gympoint zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere leerling/cursist eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 6. Klachtenregeling inzake machtsmisbruik

1. Gympoint hanteert een ‘Protocol machtsmisbruik’, dat opvraagbaar is bij info@gympoint.nl.

2. Dit protocol treft een regeling in geval van: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en dergelijke.

3. Indien er sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie, kan een klacht worden ingediend bij een vertrouwenspersoon. Deze kunt u bereiken via hulplijn@noc-nsf.nl of zijn bereikbaar 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

4. De vertrouwenspersonen zijn opgeleid en benoemd door NOC*NSF. In geval van een klacht in het kader van ‘machtsmisbruik’ zal deze vertrouwenspersoon de betrokkene desgewenst en zo mogelijk opvangen en adviseren. Zonodig wordt de betrokkene vervolgens doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon.

5. Voor overige klachten kent Gympoint een klachtenprocedure. Klachten kunnen via de website www.gympoint.nl/watkanbeter worden ingediend. Ingediende klachten worden binnen 2 werkdagen in behandeling genomen.


Artikel 7. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

1. Het aangaan van deze overeenkomst met Gympoint houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens lessen en of cursus maken van foto’s en of andere beeldopnames waarop u of uw kind wordt getoond.

2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door Gympoint voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.

3. Privacybeleid
Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Op onze website www.gympoint.nl is de wijze waarop Gympoint omgaat met persoonsgegevens uitvoerig beschreven.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve en statistische doeleinden en worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.
Daar waar persoonsgegevens van medische aard worden gevraagd en verstrekt, worden deze gebruikt voor het samenstellen van een veilig en effectief lesprogramma. Ook deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.


Artikel 8. Slotbepalingen

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met Gympoint.
Op deze overeenkomst zijn bovenliggende algemene voorwaarden van toepassing.

 

 
Volg ons ook op