Privacyverklaring

Privacy
Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn opgenomen in de ledenadminisratie van Gympoint.nl, zodat wij onze leden kunnen informeren over onze lessen en activiteiten. Indien u dit niet wenst, laat u dit ons weten via info@gympoint.nl of telefoon 06-13455120. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, statistische gegevens en rechtstreekse benaderen over (promotionele) activiteiten of lessen of informatie die daar betrekking op heeft.
U heeft recht op inzage en wijzigingen inzake uw eigen gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan Gympoint.nl, bestuur, Kasteellaan 2 5725 AD Heusden (gemeente Astem).

Mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site of op enig allerlei ander wijze ons verstrekt, ten behoeve van service- en dienstverleningsdoeleinden. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Medewerkers
Medewerkers van Gympoint.nl hebben een verklaring ondertekend waarin zij met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens geheimhouding betrachten.

Digitale gegevens
De meeste gegevens zijn digitaal opgeslagen. Binnen Gympoint.nl kennen we een zogenaamde gelaagde autorisatie. Medewerkers van Gympoint.nl kunnen alleen bij die gegevens die zij in het kader van hun functie nodig hebben.

Toegang tot persoonsgegevens kan alleen via login en passwords.

 

 

 
Volg ons ook op